Skip to content

Tájékoztató a munkábajárási költségtérítéshez !

Tájékoztató a munkábajárási költségtérítéshez !

Tájékoztató a munkábajárási költségtérítéshez !

A munkáltató tájékoztatója.

"A járványügyi készültség fokozása érdekében, az azzal összefüggő foglalkoztatási kérdések tárgyában 2021. május 10. napjától az alábbi rendelkezések léptek életbe, illetve maradtak fent a MÁV-START Zrt.-nél:

I. Továbbra is, kiemelt figyelemmel alkalmazandóak a járványügyi óvintézkedések, az alábbiak szerint:

A munkavállalók továbbra is kötelesek a munkáltató valamennyi telephelyén, minden zárt terű helyiségben orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni, kivéve, ha a munkavállaló az adott munkanapon egyedül végzi munkáját a munkahelyéül szolgáló helyiségben.

A tömegközlekedésben résztvevő munkavállalóinkra vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti, fentieknél szigorúbb rendelkezések továbbra is irányadóak!

A más emberrel való szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a munkahelyeken is a lehető legszűkebb személyi körre kell korlátozni és változatlanul mindenhol meg kell tartani az egymás közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot.

A személyes érintkezések számának minimalizálása érdekében bármilyen értekezletet, megbeszélést stb. csak személyes megjelenést nem igénylő módon (skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában) lehet megtartani.

A munkavállalók munkáltató általi - bármely okból történő - személyes meghallgatása szintén az előzőek szerint, csak elektronikus úton, egyidejű jegyzőkönyvezés mellett vagy írásbeli nyilatkozattétel formájában történhet meg.

Kiemelten kell ügyelni az általános higiéniai követelmények fokozott betartására is.

Ennek során a közös helyiségek használatához kapcsolódóan – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakra kell tekintettel lenni:

· Ellenőriztetni kell a fertőtlenítő takarítások, valamint a légkondicionáló és a légcserélő rendszerek fertőtlenítésének előírt rendszerességgel történő elvégzését.

· Étkezéshez kizárólag egyéni vagy egyszeri használatú eszközöket szabad használni.

· Biztosítani kell a fertőtlenítő folyékony szappan és a kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állását.

· Az ajtókat nyitva, megtámasztva kell tartani, csökkentve a kézzel érintések számát.

· A zárt terű helyiségek (iroda, váróterem stb.) rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell.

II. Az Otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása

Minden munkáltatói jogkörgyakorló továbbra is köteles az otthoni munkavégzés mértékének meghatározása során különös figyelmet fordítani az irányításuk alá tartozó szervezeti egység feladatainak folyamatos, határidőben történő ellátására.

A fenti kötelezettség szem előtt tartásával az otthoni munkavégzést a munkáltatói jogkörgyakorló jogosult engedélyezni, amennyiben a munkakörébe tartozó feladatok ellátása ezt lehetővé teszi, valamint az ehhez szükséges technikai feltételek is rendelkezésre állnak, és az érintett munkavállaló az otthoni munkavégzést vállalja.

A jövőbeni engedélyezés úgy történjen, hogy minden érintett munkavállaló naptári hetente legalább egy munkanapon a munkavégzési helyén végezze a munkáját, de az ne eredményezze az egyes munkavégzési helyeken zsúfoltság kialakulását, és a távolságtartás a jövőben is megvalósítható legyen.

Teljes mértékű otthoni munkavégzés csak valamely méltányolható és igazolt körülmény esetében engedélyezhető. (Méltányolható körülménynek kell tekinteni – különösen, de nem kizárólagosan – a 60. év feletti életkort, bármilyen krónikus betegséget, a várandósságot, illetve az idős vagy a beteg hozzátartozó azonos háztartásban való gondozását.)

A munkavégzési helyen, illetve az otthoni munkavégzés keretében történő munkavégzést legalább hetente előre ütemezni szükséges, és erről minden érintett munkavállalót írásban értesíteni kell. A munkavállalók jelenlétéről és munkavégzésük helyéről pontos, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

III. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

1. A KSz 65. §-a, valamint a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésének szabályozásáról szóló 71/2019. (XII. 19. MÁV-START Ért. 47.) sz. vezérigazgatói utasítás (továbbiakban: Munkába járás utasítás) 4.3. pontja alapján a költségtérítésre jogosult munkavállalókon túlmenően, az alábbiak szerint is lehetséges a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének elszámolása – további intézkedésig - 2021. május 31. napjáig, az alábbi feltételekkel:

A költségtérítés mértéke bruttó 15 Ft/km, amennyiben a munkavállaló lakóhelye / tartózkodási helye és munkavégzési helye eltérő település közigazgatási területén van.

A költségtérítésre – kérelmük alapján – az alábbi munkavállalók lehetnek jogosultak:

- a kiadott vezérigazgatói rendelkezés 1. számú mellékletében foglalt munkakörökbe tartozó munkavállalók,

- krónikus megbetegedésben érintett munkavállalók,

- a 60. életévüket betöltött munkavállalók és

- akiknek ez különös méltánylást érdemlő személyi és családi körülményeikre tekintettel indokolt.

Nem állapítható meg azonban költségtérítés azokra a munkanapokra, amikor a munkavállaló otthoni munkavégzés keretében látja el a munkáját.

Amennyiben a munkavállalónak gépjármű költségtérítés került engedélyezésre, úgy a munkavállaló az általa költségtérítésre megjelölt szolgálata során köteles gépjárművel munkába járni.

Egy gépjárműben egy munkavállaló tartózkodhat, ezzel biztosítva a jogszabályban előírt 1,5 méter távolság megtartását.

A fentiekre tekintettel benyújtott munkavállalói kérelmeket (2. számú melléklet) a munkáltatói jogkörgyakorló bírálja el a felelős gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva azzal, hogy ezen költségtérítésre való jogosultság a KSz 65.§ 1. a)–c) pontjai, valamint a Munkába járás utasítás 4.3.1. pontja szerinti feltételek teljesülése nélkül biztosítható.

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre való jogosultság azon munkavállalók esetében, akiknek bölcsődei ellátást igénybe vevő, vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van:

A korábban e jogcímen megállapított költségtérítésre való jogosultság továbbra is, változatlanul megilleti a munkavállalót, ameddig a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és egy másik település közigazgatási területén lévő munkavégzési helye között változatlanul és ténylegesen munkába jár.

Ennek megfelelően otthoni munkavégzés esetében a költségtérítés nem biztosítható, a munkába járás hiányára tekintettel.

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés ellenőrzése

A rendelkezés szerint megállapított költségtérítés esetén a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az általa megbízott személy a költségelszámolás érdekében ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.

A munkavállaló valamennyi szolgálata során köteles a rendelkezés szerinti 3. számú mellékletet kitölteni, amely valódiságtartalmát a munkáltatói jogkörgyakorló (vagy az általa megbízott személy) a munkavégzés helyén ellenőrizheti. A rendelkezéshez tartozó adatkezelési tájékoztató megismerését valamennyi jogosult munkavállalónak biztosítani kell.

Ellenőrzés a költségtérítés jogosulatlan igénybevételének alapos gyanúja esetén lehetséges, a rendelkezésben meghatározott és részletezett szabályok alapján. Az ellenőrzés nem járhat az egyenlő bánásmód követelményének, illetve a munkavállaló személyiségi jogainak megsértésével.

4. Jogosulatlan igénybevétel

A KSz 74. §-a értelmében, amennyiben a munkavállaló a vezérigazgatói rendelkezésben foglalt költségtérítésre való jogosultsága tekintetében, vagy a költségelszámolás során valótlan nyilatkozatot tesz, és a jogosulatlan igénybevétel a munkáltató által megállapításra kerül, úgy vele szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazható a költségtérítés egyidejű megvonása mellett.

Jogosulatlan igénybevételnek minősül különösen a tömegközlekedési eszköz, illetve vasúti közlekedés használata azon szolgálatok esetében, amelyre a munkavállaló egyidejűleg költségtérítésre vonatkozó igényt terjesztett elő.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen rendelkezésben nem szabályozott esetekben a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésének szabályozásáról szóló 71/2019. (XII. 19. MÁV-START Ért. 47.) sz. vezérigazgatói utasítás szerint kell eljárni.

IV. Munkavégzésről szóló igazolás kijárási tilalom idejére

Az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály szerinti kijárási tilalom alatt mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni, a jogszabály szerinti kivételektől eltekintve.

Ilyen kivételt határoz meg a 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontja, amely alapján a kijárási tilalom időszakában megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás munkavégzés céljából, illetve a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából.

A munkavégzéssel összefüggő körülményeket a Kormány hivatalos honlapján közzétett adattartalommal a munkáltatói jogkörgyakorló által kiállított okirattal kell igazolnia a munkavállalónak. Ezen célból a Humánerőforrás Igazgatóság által kiadott útmutatónak megfelelően kitöltött igazolásokat kell használni, figyelembe véve a kijárási tilalom kezdetének és végének mindenkori aktuális időpontját. (Kiemelendő, hogy a 2020. november 11. napját követően kiadott igazolások változatlanul érvényesek.)

Megfelelő tartalmú okirat hiányában a munkavállaló jogszerűen nem hagyhatja el a lakóhelyét, mivel az a kijárási tilalom megszegésének, ezáltal szabálysértésnek minősülne."

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!

Életképek a vasútról – Fotópályázat

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete fotópályázatot hirdet  tagjai részére.

 A téma: Ahogy én látom a vasutat

Beküldési határidő: 2024. szeptember 30.

Részletek az aktualitásokban.